WashroomsToilet Brushes 
Teukrou Anthia 5A
2540 Industrial Area Dali
Nicosia, Cyprus
 
Tel: +357 22 610162
Fax: +357 22 610161